อบรม Big Data – Big Data Training Courses

หลักสูตร Practical Big Data  2 วัน (2 Days Training) สำหรับบริษัทและบุคคลทั่วไป [วันที่ 29-30 Nov]

หลักสูตร  Big Data for Digital Marking 2 วัน (2 Days Training) สำหรับลูกค้าบริษัทและบุคคลทั่วไป