BlazingDB ฐานข้อมูลที่ใช้ GPU ในการประมวลผลข้อมูล จากงานประกวด TechCrunch Disrupt SF

September 13, 2016 0

บทความแปลบางส่วนจาก Techcruch  หลังจากเราเคยผ่านหูผ่านต่างเรื่องการประมวลผลเรื่อง Machine Learning ที่ใช้ GPU เพื่อประมวลผล มาคราวถึง DB ที่ใช้ SQL ธรรมดาๆ อย่าง  BlazingDB ที่เปิดตัวบนเวที Techcruch Disrupt SF อย่างน่าสนใจ ไปเอาใจช่วยดูทีมงานเค้าในรอบ Present (ขนาด Claim ว่าสามารถรัน […]